Socratic Circles

Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1. Nilo Daniel: hierna te noemen opdrachtnemer. Opdrachtnemer is een trainingsbureau, coachpraktijk en adviesbureau en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer KvK 73042579.
  2. Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
  3. Overmacht: de onmogelijkheid voor opdrachtnemer of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer valt.
  4. Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.
 2. Toepassing
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, faciliteren van gesprekken, coaching en/of advieswerk in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “dienst”, “training”of “coaching”.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3.  Offerte & opdracht
  1. Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een dienst stuurt opdrachtnemer een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen schriftelijk of mondeling akkoord gaan.
  2. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
  3. Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
 4. Annulering
  1. Annulering van de dienst door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
  2. Schriftelijke of telefonische annulering van 1-op-1 coaching door opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Bij annulering van minder dan 24 uur van tevoren wordt 100% van de uren in rekening gebracht.
  3. Indien de dienst in geval van overmacht aan de kant van opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
  4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Betaling
  1. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende dienst. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die opdrachtnemer redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
  3. Gespreid betalen is mogelijk mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 6. Auteursrecht
  1. Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 7. Aansprakelijkheid
  1.  Opdrachtnemer verplicht zich de dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de dienst namens opdrachtnemer door een derde wordt verzorgd, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de dienst zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de dienst gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
  3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  5. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.
  6. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Vertrouwelijkheid
  1. Opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Zie algemeen privacybeleid.
  2. Opdrachtnemer staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 9. Klachten
  1. Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.
 10. Geschillen
  1. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht
  2. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
  3. Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van opdrachtnemer